சற்று முன்
Home / பிரதான செய்திகள் / தேசிய அரசாங்கத்தின் புதிய அமைச்சரவை விபரம்

தேசிய அரசாங்கத்தின் புதிய அமைச்சரவை விபரம்

[ வெள்ளிக்கிழமை, 04 செப்ரெம்பர் 2015]

ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன தலைலையிலான தேசிய அரசாங்கத்தின் புதிய அமைச்சரவை, ஜனாதிபதி செயலகத்தில் வைத்து ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன முன்னிலையில் பதவியேற்றுக் கொண்டது.

அதன்படி, அமைச்சரவையில் 48 பேர் அடங்குகின்றனர்.

அமைச்சரவை முழு விபரம் வருமாறு,

01- ரணில் விக்ரமசிங்க (ஐ.தே.மு) – தேசிய கொள்கை மற்றும் பொருளாதாரா அலுவல்கள் அமைச்சர்

02- ஜோன் அமரதுங்க (ஐ.தே.மு) -சுற்றுலா அபிவிருத்தி மற்றும் கிறிஸ்தவ விவகார அமைச்சர்

03- காமினி ஜயவிக்கிரம பெரேரா (ஐ.தே.மு)- வலுவாதார அபிவிருத்தி வன ஜீவராசிகள் அமைச்சர்

04- நிமல் சிறிபால டி சில்வா (ஐ.ம.சு.கூ.)- போக்குவரத்து அமைச்சர்

05- எஸ்.பி.திஸாநாயக்க (ஐ.ம.சு.கூ) – சமூக வலுவூட்டல் மற்றும் நலன்புரி அமைச்சர்

06- டபிள்யூ.டி.ஜே.செனவிரத்ன (ஐ.ம.சு.கூ) – தொழில் மற்றும் தொழிற்சங்க உறவுகள் அமைச்சர்

07- லக்ஷமன் கிரியெல்ல (ஐ.தே.மு)- பல்கலைக்கழக கல்வி மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சர்

08- அநுர பிரியதர்ஷன யாப்பா (ஐ.ம.சு.கூ) – அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சர்

09- சுசில் பிரேமஜயந்த (ஐ.ம.சு.கூ) – தொழில்நுட்ப கல்வி மற்றும் தொழில்வாய்ப்பு அமைச்சர்

10 – திலக் மாரப்பன ( ஐ.தே.மு.) – சட்டமும் ஒழுங்கும் மற்றும் சிறைச்சாலைகள் புனரமைப்பு அமைச்சர்

11- ராஜித்த சேனாரத்ன (ஐ.தே.மு) – சுகாதாரம் போசனை மற்றும் சுதேச வைத்திய துறை அமைச்சர்

12- ரவி கருணாநாயக்க (ஐ.தே.மு) – நிதியமைச்சர்

13 – மஹிந்த சமரசிங்க (ஐ.ம.சு.கூ) – திறன்கள் அபிவிருத்தி மற்றும் தொழிற்பயிற்சி அமைச்சர்

14- வஜிர அபேயவர்த்தன ( ஐ.தே.மு) – உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சர்

15 – எஸ்.பி.நாவின்ன (ஐ.ம.சு.கூ) – உள்ளக அலுவல்கள், வடமேல் அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அமைச்சர்

16- பாட்டலி சம்பிக்க ரணவக்க ( ஐ.தே.மு) – மாநகர, மேல் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சர்

17- மஹிந்த அமரவீர ( ஐ.தே.மு) – மீன்பிடி மற்றும் நீரக வளங்கள் அமைச்சர்

18- நவீன் திஸாநாயக்க ( ஐ.தே.மு) – பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சர்

19- ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய (ஐ.ம.சு.கூ) – மின்வலு மற்றும் புதுப்பிக்கப்பட்ட மின்சக்தி அமைச்சர்

20- துமிந்த திஸாநாயக்க (ஐ.ம.சு.கூ)- கமத்தொழில் அமைச்சர்

21- விஜயதாஸ ராஜபக்ஸ- (ஐ.தே.மு) – புத்தசாசன அமைச்சர்

22- பீ.ஹரிஸன் (ஐ.தே.மு) – கிராமிய பொருளாதார அபிவிருத்தி அமைச்சர்

23- ரஞ்சித் மத்தும பண்டார (ஐ.தே.மு) – அரச நிர்வாக மற்றும் முகாமைத்துவ அமைச்சர்

24- கயந்த கருணாதிலக்க (ஐ.தே.மு) – நாடாளுமன்ற புனரமைப்பு மற்றும் வெகுஜன ஊடக அமைச்சர்

25- சஜித் பிரேமதாஸ (ஐ.தே.மு) – வீடமைப்பு மற்றும் நிர்மாணத்துறை அமைச்சர்

26- அர்ஜுன ரணதுங்க (ஐ.தே.மு) – துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல்துறை அலுவல்கள் அமைச்சர்

27- எம்.கே.ஏ.டி.எஸ்.குணவர்தன (ஐ.தே.மு) – காணியமைச்சர்

28- பி.திகாம்பரம் (ஐ.தே.மு) – மலையக புதிய கிராமங்கள், உட்கட்டமைப்பு மற்றும் சமுதாய அபிவிருத்தி அமைச்சர்

29- சந்திராணி பண்டார (ஐ.தே.மு) – மகளிர் மற்றும் சிறுவர்கள் அபிவிருத்தி அமைச்சர்

30- தலதா அத்துகோரல (ஐ.தே.மு) – வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சர்

31- அகில விராஜ் காரியவசம் (ஐ.தே.மு) – கல்வியமைச்சர்

32 – டி.எம்.சுவாமிநாதன் (ஐ.தே.மு) – புனர்வாழ்வளிப்பு, மீள்குடியேற்றம், இந்து அலுவல்கள் அமைச்சர்

33- செந்திம வீரக்கொடி (ஐ.தே.மு)- பெற்றோலிய மற்றும் பெற்றோலிய வாயு அமைச்சர்

34- தயாசிறி ஜயசேகர (ஐ.ம.சு.கூ) – விளையாட்டு அமைச்சர்

35- சாகல கஜேந்திர ரத்னாயக்க (ஐ.தே.மு) – தெற்கு அபிவிருத்தி அமைச்சர்

36 – ஹரின் பெர்னான்டோ (ஐ.தே.மு)- தொலைத் தொடர்புகள் மற்றும் டிஜிட்டல் உட்கட்டமைப்பு அமைச்சர்

37- மனோ கணேசன் (ஐ.தே.மு) – தேசிய கலந்துரையாடல்கள் அமைச்சர்

38- தயா கமகே (ஐ.தே.மு) – ஆரம்பக் கைத்தொழில் அமைச்சர்

39- ரவூப் ஹக்கிம் (ஐ.தே.மு) – நகர அபிவிருத்தி மற்றும் நீர்வழங்கள்அமைச்சர்

40 – ரிஷாத் பதியுதின் (ஐ.தே.மு)- கைத்தொழில் மற்றும் வாணிப அமைச்சர்

41- கபீர் மொஹமட் ஹசீர் மொஹமட் (ஐ.தே.மு)- அரச தொழில் முயற்சி அபிவிருத்தி அமைச்சு

About Vakeesam Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

குப்பை மேடாக மாறும் காரைக்கால் – சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு குறித்து அபாய எச்சரிக்கை

நல்லூர் பிரதேச சபையின் திண்ம கழிவு தரம் பிரிக்கும் நிலையத்தில் தரம்பிரிக்கப்படாது வருடக்கணக்காக கொட்டிக் குவிக்கப்பட்டுக் ...

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com