மக்கள் பேரவையின் வரைபு மக்கள் யோசனைகள் குழுவினரிடம் கையளிப்பு

தமிழ் மக்கள் பேரவையின் தீர்வுத்திட்ட இறுதி வரைபு வெளியிடப்பட்டு அது தமிழ்த்தலமைகளிடமும், சர்வதேசத்திடமும் கையளிக்கப்படவுள்ள இந்த வேளையில், இலங்கை அரசால் ஏற்படுத்தப்பட்ட அரசியலமைப்புச் சீர்திருத்தங்கள் மீதான பொதுமக்கள் யோசனைகள் குழுவினரின் இறுதித் திகதி இன்று என தெரிவிக்கப்பட்டதனால், பேரவையின் அரசியல் உபகுழுவினர் இன்று பேரவையின் தீர்வுத்திட்ட இறுதிவரைபை இலங்கை அரசின் அரசியலமைப்புச் சீர்திருத்தங்கள் மீதான பொதுமக்கள் யோசனைகள் குழுவினரிடம் நேரில் சென்று கையளித்தனர்

?????????????

?????????????

?????????????

?????????????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com