வெளி­வி­வ­கார அமைச்சராக திலக் மாரப்­பன நியமிக்கப்படுவார்?

வெளி­வி­வ­கார அமைச்சர் ரவி கரு­ணா­நா­யக்க தனது அமைச்சுப் பத­வியை இரா­ஜி­னாமா செய்­யு­மி­டத்து புதிய வெளிவி­வ­கார அமைச்­ச­ராக தற்­போ­தைய இரா­ஜாங்க அமைச்­சரும் ஐக்­கிய தேசி­யக்­கட்­சியின் தேசிய பட்­டியல் எம்.பி.யுமான திலக் மாரப்­ப­னவை நிய­மிப்­ப­தற்கு கட்­சியின் தலைமை தீர்­மா­னித்­துள்­ள­தாக அர­சியல் வட்­டா­ரங்க­ளி­லி­ருந்து தெரி­ய­வ­ரு­கி­றது.

வெளி­வி­வ­கார அமைச்சுப் பத­வி­யா­னது நல்­லாட்சி அர­சாங்கம் உரு­வாக்­கப்­பட்­ட­தி­லி­ருந்து ஐக்­கிய தேசி­யக்­கட்சி வசமே இருக்­கி­றது. எனவே வெளி­வி­வ­கார அமைச்­ச­ராக இரா­ஜாங்க அமைச்சர் திலக் மாரப்­ப­னவே நிய­மிக்­கப்­ப­டு­வ­தற்கு சாத்­தியம் இருப்­ப­தாக தெரி­விக்­கப்­ப­டு­கி­றது.

அமைச்சர் நவீன் திஸா­நா­யக்­கவின் பெயரும் பரி­சீ­ல­னையில் இருப்­ப­தா­கவும் எனினும் சிரேஷ்­டத்­து­வத்தின் அடிப்ப­டையில் திலக் மாரப்­ப­னவே வெளி­வி­வ­கார அமைச்­ச­ராக நிய­மிக்­கப்­ப­டலாம் என தெரி­விக்­கப்­ப­டு­கி­றது.

இதே­வேளை வெளி­வி­வ­கார அமைச்சுப் பதவி சிறி­லங்கா சுதந்­தி­ரக்­கட்­சிக்கு வழங்­கப்­ப­டு­மாயின் அந்தப் பத­வியில் அமைச்சர் கலா­நிதி சரத் அமு­னு­க­மவை அமர்த்­து­வ­தற்கு ஜனா­தி­பதி எதிர்­பார்ப்­ப­தா­கவும் தெரி­விக்­கப்­ப­டு­கி­றது.

எனினும் நல்­லாட்சி அர­சாங்­கத்தை உரு­வாக்­கி­ய­போது வெளி­வி­வ­கார அமைச்சர் பதவி ஐ.தே.க.விடமே இருக்­க­வேண்டும் என இரண்டு கட்­சி­க­ளுக்குமிடையில் புரிந்­து­ணர்வு காணப்­ப­டு­கின்­றது. அத­ன­டிப்­ப­டையில் ஐக்­கிய தேசி­யக்­கட்­சியின் சிரேஷ்ட உறுப்­பினர் ஒரு­வரே புதிய வெளி­வி­வ­கார அமைச்­ச­ராக நிய­மிக்­கப்­படும் சாத்­தியம் அதிகம் இருக்­கி­றது.இது­வரை வெளி­வி­வ­கார அமைச்சர் ரவி கரு­ணா­நா­யக்க தனது பத­வியை இரா­ஜி­னாமா செய்­ய­வில்லை. எனினும் தற்­போது பிர­யோ­கிக்­கப்­ப­டு­கின்ற அழுத்­தங்கள் கார­ண­மாக குற்­றச்­சாட்­டுக்கள் தொடர்­பான விசா­ர­ணைகள் நிறை­வ­டையும் வரை அமைச்சர் ரவி கரு­ணா­நா­யக்க தனது பத­வியை இரா­ஜி­னாமா செய்வார் என எதிர்­பார்க்­கப்­ப­டு­கி­றது.

இதே­வேளை நீதி அமைச்சர் விஜ­ய­தாஸ ராஜ­ப­க் ஷவின் பெயரும் வெளிவிவகார அமைச்சர் பதவிக்கு பரிசீலனையில் உள்ள தாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. மேலும் நிதி அமைச்சர் மங்கள சமரவீரவையே மீண்டும் வெளிவிவகார அமைச்சராக நியமிக்கவேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளும் அரசாங்க மட்டத்தில் எழுந்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com