மாந­கர, நகர சட்ட மூலங்கள் பெரும்­பாலும் நிறை­வேறும் சாத்தியம்!

மாந­கர, நகர மற்றும் பிர­தேச சபை­க­ளுக்­கான திருத்தச் சட்­டங்கள் தொடர்­பான விவாதம் நாடா­ளு­மன்றில் நாளை விவா­தத்­துக்கு எடுத்­துக்­கொள்­ளப்­ப­ட­வுள்­ள­துடன் அச்­சட்ட மூலங்கள் பெரும்­பாலும் நிறை­வேறும் சாத்­தி­யக்­கூ­றுகள் காணப்­ப­டு­கின்­றன.

அதே­போன்று 2018 ஆம் ஆண்­டுக்­கான உத்­தேச செல­வுகள், வர­வுகள் உள்­ளிட்ட ஒதுக்­கீட்டு சட்­ட­மூலம் ஊட­ கத்­துறை மற்றும் நிதி­ய­மைச்­ச­ரு­மான மங்­கள சம­ர­வீ­ர­வினால் நாளை பாரா­ளு­மன்றில் சமர்ப்­பிக்­கப்­ப­ட­வுள்­ளது.

சாதா­ர­ண­மாக திங்­கட்­கி­ழ­மை­களில் பாரா­ளு­மன்றம் ஒன்­று­கூ­டு­வ­தில்லை. எனினும், மேற்­கூ­றிய விட­யங்­க­ளுக்­கா­கவே விசே­ட­மாக நாளை நாடா­ளு­மன்றம் ஒன்று கூட­வுள்­ளமை குறிப்­பி­டத்­தக்­கது.

நாளை சமர்ப்­பிக்­கப்­ப­ட­வுள்ள 2018 ஆம் ஆண்­டுக்­கான ஒதுக்­கீட்டு சட்­ட­மூ­லத்தின் அடிப்­ப­டையில் ஏற்­படும் துண்­டு­விழும் தொகை­யினை எவ்­வாறு நிரப்­பு­வது என்­பது தொடர்பில் நவம் பர் 10 ஆம் திகதி நிதி­ய­மைச்­ச­ரினால் சமர்ப்­பிக்­கப்­ப­ட­வுள்ள வரவு, செல­வுத்­திட்ட உரையில் தெளி­வு­ப­டுத்­தப்­படும்.

நிதி­ய­மைச்­ச­ரினால் நாடா­ளு­மன்றில் வரவு, செல­வுத்­திட்ட உரை சமர்ப்­பிக்­கப்­ப­டு­வ­தற்கு ஒரு மாதத்­துக்கு முன்னர் ஒதுக்­கீட்டு சட்டமூலம் நாடாளுமன்றில் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண் டும்.

அதனடிப்படையிலேயே நாளை 2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ஒதுக்கீட்டு சட்ட மூலம் சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

vakeesam Like Page close[x]
Or wait 30 seconds
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com