சுகாதார, போசணை மற்றும் சுதேச மருத்துவத்துறை அமைச்சு வேலைவாய்ப்பு

அரசாங்க சேவைகள் ஆணைக்குழுவின் சுகாதார சேவைகள் குழு
* சுகாதார, போசணை மற்றும் சுதேச மருத்துவத்துறை அமைச்சு
இலங்கை ஆயுர்வேத மருத்துவ சேவையின் ஆரம்ப தரத்தின் மருத்துவ
உத்தியோகத்தர் பதவிக்கு ஆட்சேர்ப்புச் செய்தல் – 2017
ஆயுர்வேத திணைக்களத்தின் மருத்துவர் வகுதியின் ஆரம்ப தரத்தைச் சேர்ந்த மருத்துவ உத்தியோகத்தர் பதவியில் நிலவுகின்ற வெற்றிடங்களுக்கு ஆட்சேர்ப்புச் செய்யும் பொருட்டு இந்த அறிவித்தலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகைமைகளை 2017.01.01 ஆந் திகதியன்று பூர்த்திசெய்துள்ள தகுதி வாய்ந்தவர்களை தெரிவுசெய்வதற்காக அரசாங்க சேவைகள் ஆணைக்குழுவின்
சுகாதார சேவைகள் குழுவினது பணிப்பின் பிரகாரம் தகுதியான
விண்ணப்பதாரிகளிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
இந்த அறிவித்தலின் இறுதியிலுள்ள மாதிரிப்படிவத்துக்கு அமைவாக
விண்ணப்பங்களைத் தயாரித்து பின்வரும் திகதிக்கு அல்லது அதற்கு முன்னர்; ”ஆயுர்வேத ஆணையாளர், ஆயுர்வேத திணைக்களம், பழைய கொட்டாவ வீதி, நாவின்ன, மஹரகம” என்னும் விலாசத்துக்குப் பதிவுத்தபாலில் அனுப்ப வேண்டும். இடதுபக்க மேல் மூலையில் ”இலங்கை ஆயுர்வேத மருத்துவ சேவையின் ஆரம்ப தரத்தின் மருத்துவ உத்தியோகத்தர் பதவிக்கு ஆட்சேர்ப்புச் செய்தல்” எனத் தெளிவாகக் குறிப்பிடல் வேண்டும். அத்துடன் ஆட்சேர்ப்பின் பெயரை சிங்கள மொழி விண்ணப்பங்களில் சிங்களத்துக்கு மேலதிகமாக ஆங்கிலத்திலும் தமிழ் மொழி விண்ணப்பங்களில் தமிழுக்கு மேலதிகமாக ஆங்கிலத்திலும் குறிப்பிடல் வேண்டும்.
ஆட்சேர்ப்பு முறை.- 2017.01.01 ஆந் திகதியன்று இந்த அறிவித்தலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சகல தகைமைகளையும் பூர்த்திசெய்துள்ள இதற்கு முன்னர் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆட்சேர்ப்பின் பின்னர் இற்றைவரை அரசாங்க சேவையில் நியமனம் பெறாத அடுத்து வரும் ஆண்டுகளுக்கான குழுக்களுக்குரிய மருத்துவப் பட்டதாரிகள், அவர்கள் இறுதிப் பட்டப் பரீட்சையில் சித்தியடைந்த ஆண்டுகளின் ஒழுங்கு முறையிலும் இறுதிப் பட்டப் பரீட்சையில் பெற்றுள்ள புள்ளிகளின் அடிப்படையிலுமான திறமையின் ஒழுங்கு முறையில் நேர்முகப் பரீட்சைக்கு உட்படுத்தி நிலவுகின்ற வெற்றிட எண்ணிக்கைக்கு அமைவாக ஆட்சேர்ப்புச் செய்யப்படும்.

 

மேலதிக விபரங்களை 07.07.2017 திகதி அரச வாத்தமானியில் பார்வையிட முடியும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com