க.பொ.த (சா/த) பரீட்சை பெறுபேறு – முதல் 10 இடங்களை பெற்றவர்கள்

2015 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற கல்விப் பொதுத்தராதர சாதாரண தரப் பரீட்சையில் நாடளாவிய ரீதியில் சிறந்த பெறுபேறுகளை பெற்ற மாணவர்களின் விபரங்களை பரீட்சைகள் திணைக்களம் வௌியிட்டுள்ளது. இதன்படி அகில இலங்கை ரீதியில்… 

1 ஆம் இடம் – சத்சரணி ஹெட்டியாராச்சி – விசாகா வித்தியாலயம், கொழும்பு 

2 ஆம் இடம் – சாமல் புன்சர – நாலந்தாக் கல்லூரி, கொழும்பு 

3 ஆம் இடம் – ஆர்.எம். ரத்நாயக்க – தேவி பாலிகா வித்தியாலயம், கொழும்பு 

3 ஆம் இடம் – ஐ. ரத்நாயக்க – மாகாமாயா பெண்கள் கல்லூரி, கண்டி 

4 ஆம் இடம் – எம்.எம். ரனிது அர்ஜூன ஹேரத் – நாலந்தாக் கல்லூரி, கொழும்பு 

5 ஆம் இடம் – நெவிலி அமரஜித் வல்பிட்ட – ஆனந்தாக் கல்லூரி, கொழும்பு 

6 ஆம் இடம் – எம்.ஜே. இரூஷா நெத்சரா – பண்டாரநாயக்க கல்லூரி, கம்பஹா 

7 ஆம் இடம் – தருசா அன்ஜலிகா – ஶ்ரீ சுமங்கலிகா பெண்கள் வித்தியாலயம் – களுத்துறை 

7 ஆம் இடம் – டிநெத் சன்சுலா ஜயகொடி – மேரிஸ்டெலா கல்லூரி – நீர்கொழும்பு 

8 ஆம் இடம் – டபிள்யூ.டி.ஐ. சதுரங்க விஜயசிங்க – ஆனந்தாக் கல்லூரி, கொழும்பு 

8 ஆம் இடம் – ஏ.எஸ். அமாயா நானயக்கார – சவுத்லன்ட்ஸ் கல்லூரி, காலி 

8 ஆம் இடம் – டபிள்யூ.எஸ். டயஸ் வெல்லப்புளி – ராகுல கல்லூரி, மாத்தறை 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

vakeesam Like Page close[x]
Or wait 30 seconds
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com